Financiële verslagen

Financieel verslag 2023

Tumbador vzw heeft in 2023 zijn 20-jarig bestaan gevierd. En niet enkel hierdoor was 2023 een topjaar! 

De projecten in Peru en Guatemala draaiden op volle toeren: lokale teams, aangevuld met Vlaamse vrijwilligers, boden aan tientallen jongeren met een beperking kwaliteitsvolle revalidatie aan. Revalidatie die anders voor deze groep onbetaalbaar en onbestaande is. Bij Tumbador zijn er permanent vacatures voor Vlaamse kinesitherapeuten en ergotherapeuten die (minstens 6 maand) vrijwilligerswerk willen doen in onze projecten. Een unieke ervaring! Geïnteresseerd? Laat ons je interesse weten op medewerkersbeleid@tumbador.be

 

Maar ook in België was er continu activiteit!

  • In maart vierden we samen met meer dan 100 sympathisanten ons 20-jarig bestaan.
  • Heel wat acties werden opgezet om fondsen te verzamelen: o.a. t.g.v. een huwelijksjubileum, een verjaardag, deelname aan een sport evenement lieten mensen zich “sponsoren” ten voordele van Tumbador vzw.
  • 2023 was een recordjaar m.b.t. het aantal donateurs, die “profiteerden” van het fiscale voordeel bij giften van minstens €40. En ook voor 2024 en daarna mag Tumbador fiscale attesten uitreiken.
  • 554 (!) verschillende vrijwilligers deden minstens 1 shift op een (zomer)festival of tijdens een event in het Sportpaleis / Stadsschouwburg / Vorst Nationaal … In totaal goed voor 2.854 shiften. Aan motivatie geen gebrek: 61 vrijwilligers mochten we minstens 10 maal verwelkomen. Een win/win: de vrijwilliger werkt, maar kan ook een groot deel van het event/festival meemaken, en Tumbador vzw ontvangt een vergoeding voor dit werk. Interesse? Ga naar onze “speciale” site: https://mijn-evenementen.tumbador.be/nl !

 

Ook financieel was 2023 een topjaar! De financiële verliezen uit de corona jaren werden ingehaald en de vzw heeft weer een zeer gezonde basis om de huidige projecten ook de komende jaren verder te steunen, mogelijks aangevuld met nieuwe projecten. Het leeuwenaandeel van de inkomsten kwam in 2023 opnieuw vanuit vrijwilligerswerk op evenementen: € 119.000! Daarnaast zorgden ook opbrengsten uit acties, giften, scholenprojecten, subsidies voor extra financiële opbrengsten. Een welverdiende dank u wel aan allen die aldus bijgedragen hebben aan de revalidatie van de jongeren in Peru en Guatemala! Inderdaad: in 2023 konden we de lokale projecten steunen met € 81.000! Hiermee wordt vooral (een deel van) de lonen van de lokale medewerkers betaald. Daarnaast zijn er ook investeringen in werkings- en therapiemateriaal, en andere logistieke noden. Onze overige kosten, de zgn. werkingskosten, blijven zeer beperkt: 4,8% van de totale uitgaven (d.i. ver onder de 20% norm die de FOD Financiën hanteert voor toekenning van attesten).

 

 

Beste vrijwilliger, beste donateur: bedankt om mee te helpen aan het verbeteren van de (gezondheids)situatie en het algemene welzijn van mensen met een beperking! Hopelijk mogen we ook dit jaar rekenen op jouw inzet, jouw initiatief, jouw actie, jouw gift!

Financieel verslag 2022

Tumbador vzw zorgt sinds 2003 voor revalidatie en opleiding van jongeren met een beperking in Guatemala en Peru.

We ondersteunen lokale projecten o.a. door vrijwilligers (kinesitherapeuten en ergotherapeuten) naar daar te sturen, om er te werken met kinderen met een beperking en er het lokaal medisch personeel te ondersteunen en verder op te leiden. Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Dit houdt o.a. in dat er een gezond financieel beleid gevoerd wordt, zowel in de projecten in Zuid-Amerika als hier in België. Graag geven we hierover op een transparante manier inzage. Voor andere aspecten van onze vzw (werking, activiteiten, acties, ...) verwijzen we graag naar onze site www.tumbador.be.

 

Na 2 pandemiejaren was 2022 gelukkig opnieuw een “normaal” jaar. Zowel wat betreft de werking binnen de projecten in Peru en Guatemala, als hier in België. Veel kon terug. Elke Tumbador vrijwilliger/sympathisant heeft zich extra ingespannen om mee te werken, om fondsen te verzamelen, en met resultaat!

 

Het totaal aan inkomsten kwam in 2022 uit op € 140.004! Een immens bedrag, vooral gerealiseerd door de vrijwilligers in het Sportpaleis en op de Zomerfestivals. Bijna 700 medewerkers hebben zich minstens één shift ingezet: enerzijds genoten van (een deel van) een optreden, maar anderzijds ervoor gezorgd dat er centen op onze rekening kwamen. BEDANKT vrijwilligers, voor jullie onbaatzuchtige, enthousiaste, gedreven inzet. Zonder jullie zouden we de revalidatieprojecten in Peru en Guatemala maar beperkt kunnen steunen. 

Daarnaast ook terechte aandacht voor de mensen die zorgen voor het andere derde van de inkomsten: sympathisanten die acties opzetten, die subsidiedossiers indienen, die scholenacties mogelijk maken en last but not least de 165 gezinnen en bedrijven die ons financieel steunen door het storten van een gift. Allen ambassadeurs voor Tumbador vzw: ze staan achter onze missie en willen zich inspannen om deze bekend te maken en de doelstellingen te realiseren.

In 2022 konden we onze projecten in Latijns-Amerika steunen met € 81.091. Hiermee wordt vooral (een deel van) de lonen van de lokale medewerkers betaald. Daarnaast zijn er ook investeringen in werkings- en therapiemateriaal, en andere logistieke noden. Onze overige kosten, de zgn. werkingskosten, blijven zeer beperkt: 2,6% van de totale uitgaven.

Beste vrijwilliger, beste ambassadeur: bedankt voor jouw edelmoedigheid. Je doet goed, zonder er zelf beter van te worden. Maar weet dat de patiënten in Peru en Guatemala er wel beter van worden! Mogen we ook dit jaar rekenen op jouw inzet, jouw initiatief, jouw actie, jouw gift?

Financieel verslag 2021

Tumbador vzw zorgt sinds 2003 voor revalidatie en opleiding van jongeren met een beperking in Guatemala en Peru.

We ondersteunen lokale projecten o.a. door vrijwilligers (kinesitherapeuten en ergotherapeuten) naar daar te sturen, om er te werken met kinderen met een beperking en er het lokaal medisch personeel te ondersteunen en verder op te leiden. Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Dit houdt o.a. in dat er een gezond financieel beleid gevoerd wordt, zowel in de projecten in Zuid-Amerika als hier in België. Graag geven we hierover op een transparante manier inzage. Voor andere aspecten van onze vzw (werking, activiteiten, acties, ...) verwijzen we graag naar onze site www.tumbador.be.

 

2021 was opnieuw, moet het gezegd, een moeilijk jaar!

De pandemie bleef grote gevolgen hebben op de werking binnen de projecten in Latijns-Amerika, maar ook hier in België. Veel kon ... niet. Hoewel onze vrijwilligers en sympathisanten “stand-by” bleven, mochten ze weinig tot actie overgaan. Noch in ‘t Sportpaleis, noch tijdens zomerfestivals, geen “echte” Dodentocht, geen scholenacties, geen brunch, ...

 

 

De uitgaven van Tumbador vzw waren in 2021 € 24.615 hoger dan de inkomsten. Dit tweede opeenvolgende verlies weegt weliswaar op onze reserves voor de toekomst, maar door ons voorzichtig financieel beleid is er geen enkel risico dat de ondersteuning van de projecten in Latijns-Amerika in het gedrang komt.

De steun aan onze projecten in Latijns-Amerika bedroeg € 83.705. Hiermee wordt vooral (een deel van) de lonen van de lokale medewerkers betaald. Daarnaast zijn er ook investeringen in werkings- en therapiemateriaal, en andere logistieke noden. Onze werkingskosten zijn verder gedaald tot minder dan 2% van de totale uitgaven. 

Anders gezegd: de opbrengsten van acties en de giften komen terecht waar ze moeten terechtkomen! Een ‘geruststelling’ voor de meer dan 200 donateurs, die samen € 21.275 gestort hebben. Aangezien hun bijdrage minstens € 40 bedroeg kunnen zij genieten van een fiscaal voordeel. Beste donateur, we hopen ook in 2022 op jouw steun te kunnen rekenen!

Ook zij die de verschillende acties, opgezet door sympathisanten, gesteund hebben vallen hieronder. En bij het opzetten van acties kwam de creativiteit van onze achterban naar boven: zowel t.g.v. een sportieve prestatie als een jubileum werd aan Tumbador gedacht. Bedankt aan de initiatiefnemers en de sponsors / donateurs. Heb jij plannen voor een ‘actie’ de komende maanden? Tumbador als goed doel opgeven? Het kost jou geen extra moeite en je draagt bij tot het verbeteren van de revalidatiemogelijkheden van jongeren met een beperking in de meest kwetsbare gebieden van Peru en Guatemala.

Tot slot, bedankt aan onze vele vrijwilligers waar we steeds op kunnen rekenen. Naast de meer vertrouwde locaties staken jullie in 2021 voor ‘t eerst in Middelkerke en Damme de handen uit de mouwen. 2022 oogt, met het nodige voorbehoud, mooi: vele initiatieven kondigen zich aan voor de komende (zomer)maanden. We gaan veel handen nodig hebben om op alle aanvragen positief te kunnen reageren. Maar we weten dat we opnieuw op jullie enthousiasme en vrije tijd zullen kunnen rekenen. Hou onze site / sociale media in de gaten voor verder nieuws!

 

 


Financieel verslag 2020

Tumbador vzw zorgt sinds 2003 voor revalidatie en opleiding van jongeren met een beperking in Guatemala en Peru.

We ondersteunen lokale projecten o.a. door vrijwilligers (kinesitherapeuten en ergotherapeuten) naar daar te sturen, om er te werken met kinderen met een beperking en er het lokaal medisch personeel te ondersteunen en verder op te leiden. Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Dit houdt o.a. in dat er een gezond financieel beleid gevoerd wordt, zowel in de projecten in Zuid-Amerika als hier in België. Graag geven we hierover op een transparante manier inzage. Voor andere aspecten van onze vzw (werking, activiteiten, acties, ...) verwijzen we graag naar onze site www.tumbador.be.

 

Maar toch eerst een woordje over 2020: een ... moeilijk jaar! Ook onze vzw werd en wordt zwaar geïmpacteerd door de gezondheidscrisis, zowel in Zuid-Amerika als hier in België:

  • We moesten onze vrijwilligers repatriëren uit de projecten.
  • Deze projecten werden tijdelijk gesloten, en na enige maanden voorzichtig terug opgestart. Vooral online wordt ondersteuning geboden: oefenschema’s worden opgemaakt en via videoconsultaties wordt voorzien in continuïteit van de therapie.
  • Onze projecten situeren zich in de armste plattelandsgebieden van Peru en Guatemala. Voor veel gezinnen heeft de crisis ook familiale en financiële implicaties. De sociale assistentes en psychologen volgen de families op. Vanuit de lokale projecten werden o.a. hulppakketten bezorgd aan de families van patiënten.
  • In België vielen onze voornaamste fondsenwervende activiteiten, nl. onze aanwezigheid op evenementen georganiseerd door de Sportpaleis groep, en op de verschillende zomerfestivals, weg.
  • Maar ook scholenacties moesten stopgezet worden, er werd geen Dodentocht georganiseerd, evenmin een quiz, een benefiet, ...

Dit alles resulteert in een financieel tekort van € 12.710 in 2020. Dit weegt weliswaar op onze reserves voor de toekomst, maar door ons voorzichtig financieel beleid is er geen enkel risico dat de ondersteuning van de projecten in Zuid-Amerika in het gedrang komt.

 

 

Het tekort oogt kleiner dan initieel gevreesd. Enerzijds werden vanuit het Sportpaleis nog inkomsten geboekt (± € 11.000) die betrekking hadden op het 2de semester van 2019 (dit betekent echter ook dat een mogelijke heropstart van deze activiteiten dit najaar dit jaar niet direct zichtbaar zal zijn in onze financiële resultaten). Anderzijds zijn herhaalde oproepen tot steun niet in dovemansoren gevallen: 220 vrijwilligers en sympathisanten hebben giften gestort aan onze vzw: dit zijn er in aantal 50% (!) meer dan in 2019. Wellicht ook dankzij het extra fiscaal voordeel hebben we zo meer dan € 28.000 ingezameld. DANK U!

 

Daarnaast hebben toch enkele acties geresulteerd in extra inkomsten. Zo heeft een ex-vrijwilligster bij de geboorte van haar tweeling Tumbador als goed doel vooruit geschoven, zijn er enkele stortingen vanuit bedrijven geweest, zijn er de commissies die we via Trooper ontvangen (www.tumbador.be), ...

Beste sympathisant, creativiteit is hier aan de orde! Is er een speciale gebeurtenis op komst, heeft jouw werkgever een CSR (Corporate Social Responsibility) budget beschikbaar, denk je aan een sportieve uitdaging, ...? Je kan hier steeds een sponsoring t.v.v. Tumbador aan koppelen!

 

De werkingskosten (drukwerken, bank- en verzekeringskosten, successietaks, ...) konden we nog meer beperken, nl. tot amper 3% van de totale uitgaven (we zijn een vereniging van ... vrijwilligers!). Anders gezegd: 97% van alle Tumbador uitgaven (€ 97.198) worden besteed aan de projecten “Wasi Esperanza” in Peru en “Asociación Gissell” in Guatemala. Hiermee worden vooral loonkosten betaald van de lokale medewerkers (in beide projecten samen zijn, in “normale” omstandigheden, meer dan 30 personeelsleden actief!).

Daarnaast worden vanuit Tumbador ook een deel van de werkings- en beheerskosten in beide projecten gefinancierd. Lokale financiering is door de crisis veel moeilijker geworden. De steun van Tumbador wordt cruciaal de komende maanden. Onze vzw wil de projecten verder ondersteunen en kijkt nauwlettend toe: projectwerkgroepen letten er op dat de fondsen waarmee we de lokale projecten ondersteunen, correct ingezet worden.

 

Beste vrijwilliger: het blijft nog even wachten maar over enkele maanden hopen we weer een beroep te kunnen doen op je energie, je enthousiasme, je vrije tijd. Dank je wel voor wat je gisteren deed, en ...“morgen” ook weer zult doen!

Beste sympathisant: Tumbador vzw waardeert nu (misschien nog meer dan vroeger) jullie steun en we hopen ook dit jaar op je gift te kunnen rekenen.

Financieel verslag 2019

Onze missie

Tumbador vzw zorgt voor revalidatie en opleiding van jongeren met een handicap in Guatemala en Peru.

We ondersteunen lokale projecten o.a. door vrijwilligers (kinesisten en ergotherapeuten) naar daar te sturen, om er te werken met kinderen met een beperking en er het lokaal medisch personeel verder op te leiden. Zoals op onze site te lezen is, is duurzaamheid één van onze kernwaarden. Duurzaamheid houdt o.a. in dat er een gezond financieel beleid gevoerd wordt, zowel in de projecten als hier in België. Projectwerkgroepen letten er op dat de fondsen waarmee we de lokale projecten ondersteunen, correct ingezet worden. In België is de werkgroep Financiën verantwoordelijk voor een gezond financieel beheer. In wat volgt willen we hierover op een transparante manier inzage geven. Voor andere aspecten van onze vzw (werking, activiteiten, acties, ...) verwijzen we graag elders op onze site.

Financieel resultaat

Zoals de voorbije jaren kunnen we 2019 opnieuw afsluiten met een positief saldo: € + 4.808. Tumbador heeft de projecten in Guatemala en Peru in 2019 gesteund voor € 107.780. Hiermee worden in hoofdzaak lonen betaald van de tientallen lokale medewerkers.

Uitgaven

De uitgaven in België die betrekking hebben op fondsenwerving en acties (scholen, quiz, festivals, ...) komen uit op € 16.276.

Tumbador vzw slaagt er opnieuw in de werkingskosten zeer beperkt te houden: € 6.577. Het betreft hier vooral verzekerings- en bankkosten (incl. successietaks) en communicatiekosten (nieuwsbrief, site).

Inkomsten


Daarnaast organiseren sympathisanten (sportieve en andere) acties t.v.v. Tumbador, zijn er de vele giften (fiscaal aftrekbaar vanaf € 40), zijn er opbrengsten vanuit schoolprojecten. Ook bedrijven (in de context van Corporate Social Responsibility projecten) steunen ons financieel!Inkomsten worden, zoals de grafiek aangeeft, vooral gerealiseerd door honderden vrijwilligers die wekelijks (!) actief zijn in zalen van de Sportpaleisgroep of op zomerfestivals.

Nog beperkt in bedrag, maar zeker het vermelden waard is de mogelijkheid om Tumbador te steunen door bij online aankopen te vertrekken vanop de site https://www.trooper.be/tumbador. Er is een keuze van tientallen on line shops, en elke aankoop die u er doet, levert voor Tumbador een extra cent op. En ... u betaalt er geen euro extra!

Bedankt!

Het bestuur van Tumbador vzw blijft zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, van alle sympathisanten, van allen die zich vrijwillig inzetten voor onze vzw appreciëren. Bedankt!

Om de duurzaamheid van onze projecten te realiseren hopen we ook de komende jaren op jullie, sympathisanten en vrijwilligers, te kunnen rekenen. Zo dragen we met z’n allen bij tot een verbetering van de revalidatiemogelijkheden van jongeren met een beperking bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Guatemala en Peru.

Financieel verslag 2018

Dankzij de inzet en steun van honderden vrijwilligers en sympathisanten is Tumbador vzw er ook in 2018 in geslaagd te werken aan de realisatie van haar missie.

In regio’s waar personen met een handicap geen revalidatie kunnen krijgen, deze personen (in het bijzonder jongeren) de mogelijkheid tot revalidatie aanbieden en zo ook de integratie van (de familie van) personen met een handicap in de maatschappij bevorderen.

Personen met een handicap krijgen in Peru en Guatemala zeer weinig kansen, zeker in de landelijke gebieden waar Tumbador nu actief is. Ze worden door de overheden aan hun lot overgelaten en zijn veroordeeld tot een leven met beperkte toekomst mogelijkheden. Tumbador biedt jongeren in de eerste plaats revalidatie aan, geeft hen een kans om te studeren en zo een plaats op de lokale arbeidsmarkt te veroveren.

De ‘beperking’ tot het verstrekken van enkel kinesitherapie is de voorbije jaren weggevallen. Tumbador vzw streeft naar een zo integraal mogelijke revalidatie om de levenskwaliteit van haar patiënten te verbeteren. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, logopedisten en sociale werkers worden ingezet. Ook wordt meer gefocust op aandacht voor de integratie van de familie van personen met een handicap in zijn omgeving en de sensibilisatie van de maatschappij voor het bevorderen en nakomen van de rechten van personen met een handicap.

We werken via lokale comités (in Peru: Wasi Esperanza; in Guatemala: Asociacion Gisell) die op een democratische manier de beslissingen nemen. Het blijft de bedoeling dat een project autonoom kan worden met minimale steun vanuit het buitenland zodat uiteindelijk de aanwezigheid van Tumbador ‘misbaar’ kan worden en wij middelen kunnen inzetten om op andere plaatsen nieuwe projecten op te starten.

Financieel resultaat

Zoals de voorbije jaren kunnen we 2018 opnieuw afsluiten met een positief saldo: € + 6.933. De uitgaven, gelinkt aan onze projecten in Guatemala en Peru, bedragen € 107.845 (een bijna status quo in vergelijking met 2017). Daarnaast waren er voor € 17.204 andere uitgaven voor de ondersteuning van de werking in België. Ook de inkomsten bleven op het niveau van 2018: € 130.266. We hebben vele diverse bronnen van opbrengsten: giften, Sportpaleis/Lotto/Stadsschouwburg, (zomer)festivals, subsidies, acties, …. Dankzij de inspanningen van zeer velen kunnen we onze projecten probleemloos verder financieren en onze financiële reserves verder opbouwen, en aldus de duurzaamheid  van de projecten garanderen.

Uitgaven

87% van de uitgaven gaan naar onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee betalen we niet enkel de tientallen lokale medewerkers, maar zorgen we ook voor de infrastructuur en het materiaal dat nodig is om de kinderen en jongeren met een fysieke beperking te helpen, investeren we in de opleiding van lokale medewerkers, in sensibilisering rond deze problematiek, enz...

Via onze site www.tumbador.be, via de sociale media, en via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief kan je het reilen en zeilen in de projecten volgen: lokale medewerkers en ook onze vrijwilligers geven aan de hand van concrete gebeurtenissen inzicht in hoe het er ter plaatse aan toe gaat.

Vanaf 2018 is er een ‘nieuwe’ investering: het project ‘Tumbador terug naar school’. Het bestuur heeft besloten extra in te zetten op de scholenwerking. Ook hier is sensibilisering het einddoel. We willen via schoolbezoeken en -presentaties op maat Vlaamse jongeren confronteren met de problematiek van jongeren met een handicap in Peru en Guatemala. We wijzen op de verschillen in zorg die er bestaan tussen Zuid-Amerika en Vlaanderen. Wanneer scholen hieromtrent project willen opzetten kunnen we deze ondersteunen. te creëren. Als jij scholen kent die een project willen opzetten, aarzel niet om Tumbador te vermelden.

De “overige” kosten zijn deze die (vooral in België) gemaakt worden om onze werking te ondersteunen. Belangrijke items hierin zijn bankkosten, verzekeringspremies, drukwerken, ... Dat we deze kosten tot 10% van de totaliteit kunnen beperken is een pluim voor elke medewerker: vrijwilligerswerk in de echte zin van het woord!

Inkomsten

Onze vzw kon ook in 2018 rekenen op honderden “Tumbadorianen”, die op vrijwillige basis tappen in ’t Sportpaleis / Stadsschouwburg / … en/of helpen bij de vele (zomer)festivals (Tomorrowland, Werchter, Pukkelpop, ...). De combinatie van genieten van optredens met de handen uit de mouwen steken blijft aanspreken en levert 2/3 van alle opbrengsten op.

Opnieuw werden veel acties opgezet: er zijn de “klassiekers”, zoals sponsoring van Dodentocht deelnemers, Benefiet acties, Quiz, Music for Life / Warmste Week, subsidies van enkele gemeenten, en vele giften, …

Daarnaast waren er nu weer “individuele” acties, opgezet door sympathisanten. Tgv een geboorte, een familiefeest, een pensionering, een sportieve uitdaging, … kan Tumbador als ‘goed doel’ opgegeven worden. Ofwel rechtstreeks via Tumbador, ofwel gebruik makend van de site www.dono.be. Misschien ook een suggestie voor u of voor een vriend / collega van u?

Een nieuwe mogelijkheid om Tumbador te steunen, die u niets (!) kost, is bij online aankopen te vertrekken vanop de site https://www.trooper.be/tumbador. Er is een keuze van tientallen on line shops, en elke aankoop die u er doet, levert voor Tumbador een extra cent op. En ... u betaalt er geen euro extra!

Door in 2018 giften aan Tumbador te schenken, kunnen 162 mensen genieten van een belastingvermindering, waardoor de ‘kost’ voor de schenker bijna gehalveerd wordt. In plaats van een éénmalige gift, kan men ook opteren voor een maandelijkse spaaropdracht: € 3,50 per maand is voldoende! Zo voorkomt u ook de jaarlijkse storting te vergeten of ... te laat te doen.

Bedankt!

Het bestuur van Tumbador vzw waardeert zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, van alle sympathisanten, van allen die zich vrijwillig inzetten voor onze vzw! Bedankt! We rekenen er op ook in 2019 op jullie te kunnen rekenen om onze werking in Zuid-Amerika te kunnen verder zetten en aldus bij te dragen tot een duurzame verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden. Aarzel niet je engagement ook aan je familieleden, vrienden, collega’s kenbaar te maken: iedereen is welkom om onze vzw hier in België ‘groter’ te maken en om nog meer projecten in het Zuiden te kunnen ondersteunen!

Financieel verslag 2017

De missie van Tumbador vzw is, om in regio’s waar personen met een handicap geen revalidatie kunnen krijgen, deze personen (i.h.b. jongeren) de mogelijkheid tot revalidatie aan te bieden.

Maar ook streven naar grotere zelfstandigheid van de patiënt tijdens zijn/haar alledaagse activiteiten. Dit alles zoveel mogelijk te gebeuren in harmonie met de plaatselijke cultuur en levenswijze.

We kunnen 2017 opnieuw afsluiten met een positief saldo: De uitgaven, gelinkt aan onze projecten in Guatemala en Peru, bedragen € 110.787 (een toename met 14% in vergelijking met 2016). De inkomsten namen beperkt af (- 9%), en komen uit op € 133.393. Dankzij de inspanningen van velen kunnen we onze projecten probleemloos verder financieren en onze financiële reserves verder opbouwen, en aldus de duurzaamheid  van de projecten garanderen.

Uitgaven

Taartdiagram uitgaven

93% van de uitgaven wordt besteed aan onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee betalen we de tientallen lokale medewerkers, alsook de infrastructuur en het materiaal dat nodig is om jongeren met een beperking te helpen. Ook investeren we in de opleiding van lokale medewerkers, in sensibilisering rond deze problematiek, enz... De “overige” kosten zijn deze die (vooral in België) gemaakt worden om onze werking te ondersteunen. Dat we deze kosten tot 7% van de totaliteit kunnen beperken is een pluim voor elke medewerker: vrijwilligerswerk in de echte zin van het woord!

 

 

Inkomsten

Taartdiagram inkomsten

Dankzij honderden “Tumbadorianen”, die op vrijwillige basis tappen in ’t Sportpaleis / Stadsschouwburg… en/of helpen bij de vele festivals (Tomorrowland, Werchter, Pukkelpop, Boudewijnstadion...). Dit levert 2/3 van alle opbrengsten op.

Een opsomming geven van alle acties die werden ingericht zou ons te ver leiden. Er zijn de “klassiekers”, zoals sponsoring van Dodentocht of 10 Miles deelnemers, Benefiet acties, Quiz, … maar ook de terugkerende deelname aan Music for Life, projecten georganiseerd in scholen, … zorgen voor opbrengsten en ook voor een toenemende  naambekendheid van onze vzw. Bijzondere aandacht verdienen “individuele” acties, opgezet door sympathisanten.

Tumbador gaat zeer zorgzaam om met de centen. We hebben recent bericht gekregen dat onze vzw ook voor de jaren 2018 – 2023 erkend is om opnieuw fiscale attesten te mogen verstrekken. 

Dit betekent dat ook in 2018 en de komende jaren giften vanaf € 40 recht geven op een belastingvermindering, waardoor de ‘kost’ voor de schenker bijna gehalveerd wordt. In plaats van een éénmalige gift, kan men ook opteren voor een maandelijkse spaaropdracht: € 3,50 per maand is voldoende

Bedankt!

Tumbador vzw waardeert zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, sympathisanten, vrijwilligers, sponsors! Bedankt voor de gulle inzet voor Tumbador het voorbije jaar. Engagement, vertaald in euro’s en/of vele uren vrijwilligerswerk. We hopen ook in 2018 op jullie te kunnen rekenen om onze werking in Zuid-Amerika te kunnen verder zetten en aldus bij te dragen tot een duurzame verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden. Zonder jou is dit niet mogelijk!

We gebruiken cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken.